نظرسنجی به اتمام رسیده (since 1 روز).

کدامیک از قالب های بلاگ بیان ریسپانسیو شود؟

قالب بلاگ بیان بیانگر
60.00%
قالب بلاگ بیان تپش سه ستونه
40.00%
قالب بلاگ بیان هامون
0.00%
قالب بلاگ بیان چرمینه
0.00%
قالب بلاگ بیان تمدن 2
0.00%