برچسب: 12 سال بردگی

– اسیرها دو دسته اند:

– اسیرها دو دسته اند:اونهایی که توصیه می‌کنند برای بقا باید مطیع بود… و اونهایی که اعتقاد دارند، زندگی ...