جملات نلسون ماندلا

مشکلات برخی از آدمها رو میشکند و برخی دیگر را میسازد. …………………………………………………………….. از خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان ...