مرجع قالب های بلاگ بیان، وردپرس فارسی و ارائه دهنده خدمات و پروژه های رشته مهندسی نرم افزارکه با گردهم‌‌‌آوری منابع انسانی توانمند و برجسته بدنبال خلق ارزش برای ذینفعان خود می باشد.