آهنگ ای خدا هایده

آهنگ ای خدا هایده ای خدا ای خدا ای خدا آآآ دیگه دنیا واسه من تاریکه زندگی کوره رهی ...