لینک در اچ تی ام ال

برای ایجاد لینک ها در اچ تی ام ال از تگ <a>  استفاده میکنیم. (A = Anchor) تگ لینک ...